facebook-domain-verification=6p3tyvpnbyu0h8629mwgyykyoui055
top of page

Regulamin plenerów malarskich

plener2.jpg
zasady.jpg

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLENERACH ARTYSTYCZNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ VARSZTAT
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich plenerów artystycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: „warsztatami”.
2. Przez Organizatora rozumie się Pracownię Varsztat przy ul. Bohaterów Warszawy 22A/3 w Namysłowie NIP: 7521439742, REGON: 160330414.
3. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w choćby jednym spotkaniu plenerowym.
§2
PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z warsztatami plenerowymi, pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem i jest integralną częścią umowy.
2. Za uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun.
3. Wysłanie zgłoszenia online przez stronę jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy.
§3
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. Organizator zapewnia autorski plan warsztatów plenerowych dopasowany do ich tematyki oraz indywidualnych predyspozycji uczestników.
2. Organizator zapewnia wszelkie materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przestrzeń zgodnie z tematem warsztatów oraz opiekę instruktora.
3. Organizator zobowiązuje się do należytego przechowywania prac uczestników.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, rzeczy wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie warsztatów w ich posiadaniu.
5. Wszelkich informacji dotyczących organizacji warsztatów plenerowych oraz płatności udziela Organizator, Agata Poduszczak, telefonicznie pod numerem 517 660 349 oraz mailowo: agata.poduszczak@gmail.com.
§ 4
PRACE PLASTYCZNE
1. Prace plastyczne stworzone na warsztatach stają się własnością uczestnika z chwilą ich ukończenia.
2. Po zakończeniu warsztatów plenerowych Uczestnik zobowiązany jest do odebrania swoich prac.
§ 5
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz do słuchania poleceń instruktora prowadzącego warsztaty.
2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, Uczestnik bądź opiekun Uczestnika, wypełnia zgłoszenie online, zawierające dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia warsztatów przez Organizatora oraz umożliwienia wystawienia przez Organizatora dokumentu poświadczającego zakup.
3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest podanie prawdziwych danych osobowych.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w kwestionariuszu Organizatorowi, dla celów prowadzenia warsztatów.
5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach promocji Pracowni Varsztat (galeria na stornie internetowej, portale społecznościowe, materiały reklamowe).
§ 6
PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATÓW
1. Uczestnik nie musi przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych, proszony jest o strój przystosowany do zajęć plastycznych, który może ulec zabrudzeniu.
2. Warsztaty rozpoczynają się punktualnie, zgodnie z przyjętym planem.
§ 7
BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA
1. Dla bezpieczeństwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z warsztatów, ich danych personalnych oraz numerów telefonu.
2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna.
3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych leków, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach.
4. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu pracowni w trakcie trwania warsztatów, chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką instruktora prowadzącego, w takim wypadku uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu warsztatów udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora albo umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca.
5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zachowania Uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun.
§ 8
FORMY UCZESTNICTWA
1. Wysłanie zgłoszenia online oraz opłacenie zaliczki i kolejnych rat upoważnia Uczestnika do brania udziału w warsztatach w terminach określonych każdorazowo przy poszczególnych warsztatach plenerowych.
2. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem warsztatów plenerowych, udostępnianym przy zapisie na zajęcia oraz dostępnym na stronie internetowej pracowni. Uczestnik powinien przestrzegać terminów konkretnych zajęć, na które dokonał zapisu.
3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się ze względu na chorobę prowadzącego lub wskutek innych okoliczności wynikłych z winy Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia warsztatów na inny termin.
4. Jeśli przesunięcie terminu nie będzie możliwe bądź uczestnik nie będzie miał możliwości uczestnictwa w nowym terminie, Organizator przewiduje możliwość zwrotu płatności w całości w terminie do 7 dni od dnia odwołania.
5. W przypadku nieobecności Uczestnika w wyznaczonym terminie bez zgłoszenia tego faktu najpóźniej na 24 godziny przez rozpoczęcie warsztatów nie ma możliwości odrobienia nieobecność ani zwrotu opłaty.
6. Do uruchomienia warsztatów plenerowych potrzebna jest grupa min. 6 osób.
7. W przypadku ilości zgłoszeń mniejszej niż wymagana, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów warsztatów.
§ 9
SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Wysokość opłaty za warsztaty plenerowe jest dostępna każdorazowo w ofercie pracowni na stronie internetowej www.varsztat.pl oraz do wglądu w siedzibie.
2. Płatność za warsztaty plenerowe składa się z:
- zaliczki wpłacanej wraz z wysłaniem zgłoszenia
- oraz pozostałej kwoty wynikającej z cennika
- lub w ratach (harmonogram podawany jest przy każdych warsztatach osobno)
3. Przelewu dokonuje się na numer konta Organizatora: ING Bank Śląski, nr konta: 98 1050 1504 1000 0091 4436 2812, poprzez system ActiveNow za pośrednictwem panelu klient, do którego dostęp uzyskuje każdy nowo zapisany Uczestnik lub gotówką w siedzibie firmy (po wcześniejszym ustaleniu terminu).
4. Po zaksięgowaniu płatności na koncie wystawiany jest paragon. Chęć otrzymywania faktur należy zgłosić mailowo na adres agata.poduszczak@gmail.com podając dane do faktury. Opłacona faktura będzie przekazywana na adres mailowy podany przy zgłoszeniu.
5. W przypadku powtarzających się opóźnień w płatnościach Organizator, za każdy dzień zwłoki, rozpocznie naliczanie odsetek ustawowych według powszechnie obowiązującej na dzień powstania danej zaległości stawki, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
6. W przypadku zapisu na warsztaty rodzeństwa przewidywany jest RABAT, którego wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej oferty zajęć.
7. Organizator okazjonalnie udziela dodatkowych rabatów i promocji. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą. W przypadku zbieżności zostaje uwzględniony ten o wyższej wartości.
§ 11
REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PLENERZE
1. Jeśli Uczestnik zgłosi rezygnację nie później niż na 6 tygodni przed terminem rozpoczęcia pleneru opłata zostanie zwrócona w całości.
2. Jeśli uczestnik zgłosi rezygnację nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem pleneru opłata zostanie zwrócona w wysokości 50%.
3. Jeśli uczestnik zgłosi rezygnację później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem pleneru opłata nie zostanie zwrócona.
§ 12
UWAGI I REKLAMACJE
1. Wszelkie uwagi dotyczące usług należy zgłaszać drogą mailową na adres agata.poduszczak@gmail.com, telefonicznie lub osobiście u właściciela.
2. W przypadku uzasadnionych reklamacji Organizator niezwłocznie usunie przyczyny w sposób uzgodniony z Uczestnikiem.
3. Reklamujący usługę Uczestnik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po wystąpieniu wady w zajęciach, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od reklamowanych zajęć.
§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu powiadomienia Uczestników o zmianach drogą mailową na wskazane w zgłoszeniach adresy.

bottom of page