top of page

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin dotyczy autorskich warsztatów plastycznych, organizowanych i prowadzonych przez Organizatora na rzecz Uczestnika, zwanych dalej: „warsztatami”. 2. Przez Organizatora rozumie się Pracownię Varsztat przy ul. Bohaterów Warszawy 22A/3 w Namysłowie NIP: 7521439742, REGON: 160330414. 3. Uczestnikiem jest osoba biorąca udział w choćby jednych warsztatach. §2 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki powstałe w związku z warsztatami, pomiędzy Organizatorem a uczestnikiem i jest integralną częścią umowy. 2. Za uczestnika niepełnoletniego występuje i podejmuje decyzje opiekun. 3. Wypełnienie zgłoszenia na warsztaty jest jednoznaczne z przyjęciem warunków umowy. §3 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA 1. Organizator zapewnia autorski plan warsztatów dopasowany do ich tematyki oraz indywidualnych predyspozycji uczestników. 2. Organizator zapewnia wszelkie materiały plastyczne, materiały edukacyjne, przygotowaną pracownię zgodnie z tematem warsztatów oraz opiekę instruktora. 3. Organizator zobowiązuje się do należytego przechowywania prac uczestników. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (pieniądze, rzeczy wartościowe) pozostawione przez uczestników w miejscu prowadzenia zajęć oraz za rzeczy, które będą w trakcie warsztatów w ich posiadaniu. 5. Instruktorzy prowadzący zajęcia nie są upoważnieni do udzielania informacji na temat organizacji zajęć i płatności. Wszelkich informacji udziela Organizator, Agata Iwanicka, telefonicznie pod numerem 517 660 349 oraz mailowo: pracownia.varsztat@gmail.com. § 4 PRACE PLASTYCZNE 1. Prace plastyczne stworzone na warsztatach stają się własnością uczestnika z chwilą ich ukończenia. 2. Uczestnik udziela zgody na przechowywanie jego prac, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, do czasu zakończenia wystawy zamykającej cykl oraz na ich ekspozycję. 3. W razie wcześniejszej rezygnacji z zajęć albo braku wyrażenia zgody na ekspozycję Uczestnik zobowiązany jest do odebrania prac od Organizatora. 4. Po zakończeniu wystawy Uczestnik zobowiązany jest do odebrania swoich prac od Organizatora. § 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu oraz do słuchania poleceń instruktora prowadzącego warsztaty. 2. W celu zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach, Uczestnik bądź opiekun Uczestnika, wypełnia zgłoszenie - umowę, zawierające dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia warsztatów przez Organizatora oraz umożliwienia wystawienia przez Organizatora faktury. 3. Warunkiem koniecznym uczestnictwa jest podanie prawdziwych danych osobowych. 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w kwestionariuszu Organizatorowi, dla celów prowadzenia warsztatów. 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w celach promocji Pracowni Varsztat (galeria na stornie internetowej, portale społecznościowe, materiały reklamowe). § 6 PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATÓW 1. Uczestnik nie musi przynosić żadnych własnych materiałów plastycznych, proszony jest o strój przystosowany do zajęć plastycznych, który może ulec zabrudzeniu. 2. Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, pracownia jest otwarta i dostępna dla Uczestników warsztatów 5 minut przed rozpoczęciem i pozwala na przygotowanie Uczestnika do warsztatów. § 7 BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKA 1. Dla bezpieczeństwa Uczestników niepełnoletnich, opiekunowie uprzejmie proszeni są o podanie osób uprawnionych do odbioru Uczestnika z warsztatów, ich danych personalnych oraz numerów telefonu. 2. Istnieje możliwość samodzielnego opuszczenia miejsca zajęć przez Uczestnika niepełnoletniego jedynie za pisemną zgodą opiekuna. 3. Opiekunowie uprzejmie proszeni są również o udzielenie informacji o stanie zdrowia Uczestnika, w razie potrzeby również informacji co do przyjmowanych leków, uczuleniach i innych stosownych zagrożeniach. 4. Uczestnik niepełnoletni nie może opuszczać terenu pracowni w trakcie trwania warsztatów, chyba, że zajęcia prowadzone są w plenerze pod opieką instruktora prowadzącego, w takim wypadku uczestnik nie może oddalać się od prowadzącego i obowiązany jest po zakończeniu warsztatów udać się z prowadzącym do siedziby Organizatora albo umówionego, przez Opiekuna z prowadzącym, miejsca. 5. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi, które nastąpiły w wyniku niewłaściwego zachowania Uczestnika. Za uczestnika niepełnoletniego odpowiada opiekun. § 8 FORMY UCZESTNICTWA 1. Opłacenie czesnego upoważnia Uczestnika do brania udziału w warsztatach przez okres określony każdorazowo przy poszczególnych warsztatach (dotyczy warsztatów krótkich) lub przez cały miesiąc kalendarzowy (dotyczy warsztatów stałych) w okresie od września do czerwca. 2. Zajęcia stałe odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć na dany rok szkolny, udostępnianym przy zapisie na zajęcia oraz dostępnym na stronie internetowej pracowni. Uczestnik powinien przestrzegać terminów konkretnych zajęć, na które dokonał zapisu. 3. Jeżeli zajęcia nie odbędą się ze względu na chorobę prowadzącego lub wskutek innych okoliczności wynikłych z winy Organizatora, Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia warsztatów na inny termin. 4. Jeśli przesunięcie terminu nie będzie możliwe bądź uczestnik nie będzie miał możliwości uczestnictwa w nowym terminie, Organizator przewiduje możliwość odliczenia odwołanych zajęć w całości z płatności za kolejny miesiąc. 5. W przypadku nieobecności Uczestnika w wyznaczonym terminie warsztatów istnieje możliwość odrobienia nieobecność w każdym momencie z inną grupą, pod warunkiem wolnego miejsca na wybranych warsztatach. 6. Możliwość odrobienia w innym terminie istnieje wyłącznie dla wcześniej zgłoszonych nieobecności, najpóźniej dzień przed zajęciami. Brak informacji o nieobecności nie upoważnia do dołączenia do innej grupy w dodatkowym terminie. 7. Do uruchomienia warsztatów potrzebna jest grupa min. 3 osób. 8. Uczestnik ma prawo zmienić grupę, jeśli poziom nauczania, specyfika wiekowa oraz ilość dostępnych miejsc w danej grupie na to pozwalają. 9. W przypadku ilości zgłoszeń mniejszej niż wymagana, Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów warsztatów (dotyczy warsztatów krótkich). § 9 SPOSOBY PŁATNOŚCI 1. Opłata za zajęcia to kwota STAŁA, zgodna z cennikiem warsztatów dostępnych w ofercie pracowni na stronie internetowej www.varsztat.pl oraz do wglądu w siedzibie, niezależnie od ilości dni w miesiącu. 2. Płatność może być dokonana przelewem lub poprzez system ActiveNow. 3. Przelewu dokonuje się na numer konta Organizatora: ING Bank Śląski, nr konta: 98 1050 1504 1000 0091 4436 2812. 4. Płatność może być również dokonana za pośrednictwem panelu klienta w serwisie active now, do którego dostęp uzyskuje każde nowo zapisane dziecko. 5. Po zaksięgowaniu płatności na koncie wystawiany jest paragon. Chęć otrzymywania faktur należy zgłosić mailowo na adres pracownia.varsztat@gmail.com podając dane do faktury. Opłacona faktura będzie przekazywana na adres mailowy podany przy zgłoszeniu. 6. Płatności odbywają się z góry za dany miesiąc warsztatów i powinny być uregulowane do 15 dnia każdego miesiąca. Po przekroczeniu terminu płatności automatycznie zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 10zł. 7. W przypadku powtarzających się opóźnień w płatnościach Organizator, za każdy dzień zwłoki, rozpocznie naliczanie odsetek ustawowych według powszechnie obowiązującej na dzień powstania danej zaległości stawki, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. 8. W przypadku nieuregulowania opłat za okres 2 miesięcy Uczestnik wykreślany jest z listy a przy windykowaniu powstałych zaległości finansowych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Koszty sporządzenia wezwania do zapłaty w całości pokrywa dłużnik. § 10 RABATY I ODLICZENIA 1. W przypadku zapisu na warsztaty rodzeństwa przewidywany jest RABAT, którego wysokość ustalana jest indywidualnie w zależności od wybranej oferty zajęć. 2. Organizator okazjonalnie udziela dodatkowych rabatów i promocji. Promocje i rabaty nie łączą się ze sobą. W przypadku zbieżności zostaje uwzględniony ten o wyższej wartości. 3. W przypadku nieobecności uczestnika na warsztatach, zgłoszonej NAJPÓŹNIEJ na dzień przed zajęciami istnieje możliwość odrobienima zajęć. 4. Odrobienie wynikający z nieobecności uwzględniany jest w miesiącu następującym po miesiącu, w którym zaistniała. 5. Możliwość odrobienia istnieje wyłącznie dla wcześniej zgłoszonych nieobecności, najpóźniej dzień przed zajęciami. Brak informacji o nieobecności nie upoważnia do odrobienia. 6. Wszelkie rabaty i odpisy obowiązują WYŁĄCZNIE przy terminowej płatności. W przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, w kolejnym miesiącu faktura zostaje powiększona o kwotę przyznawanego rabatu a odpis zgłoszonej nieobecności nie zostanie uwzględniony. 7. Odebrane rabaty i możliwość odrobienia powrócą w kolejnym miesiącu terminowo uiszczonej opłaty i będą dotyczyć bieżących rozliczeń. 8. Rabatów i odrabiania nie stosuje się wstecz. § 11 REZYGNACJA Z ZAJĘĆ 1. Z listy Uczestników skreślana jest każda osoba, która nie uregulowała płatności za 2 miesiące warsztatów a Organizator ma prawo wpisać na jej miejsce innego Uczestnika. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach do końca danego miesiąca opłata nie jest naliczana od kolejnego miesiąca a Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty za cały bieżący miesiąc. 3. Rezygnacja złożona po rozpoczęciu nowego miesiąca skutkować może naliczeniem opłaty za kolejny miesiąc. 4. Opłaty za niewykorzystane zajęcia w trakcie miesiąca rezygnacji nie zostają zwracane. § 12 UWAGI I REKLAMACJE 1. Wszelkie uwagi dotyczące usług należy zgłaszać drogą mailową na adres pracownia.varsztat@gmail.com, agata.iwanicka@gmail.com, telefonicznie lub osobiście u właściciela. 2. W przypadku uzasadnionych reklamacji Organizator niezwłocznie usunie przyczyny w sposób uzgodniony z Uczestnikiem. 3. Reklamujący usługę Uczestnik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po wystąpieniu wady w zajęciach, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od reklamowanych zajęć. § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu powiadomienia Uczestników o zmianach drogą mailową na wskazane w zgłoszeniach adresy.

plenery.jpg

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. ________________________________________ 1. Informacje ogólne 1.Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.varsztat.pl 2.Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Pracownia Varsztat Bohaterów Warszawy 22a/3, 46-100 Namysłów 3.Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: pracownia.varsztat@gmail.com 4.Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 5.Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: oProwadzenie newslettera oObsługa zapytań przez formularz oWindykacja należności oPrezentacja oferty lub informacji 6.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: oPoprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora. oPoprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 1.Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 2.Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 3. Hosting 1.Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: nazwa.pl 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 1.W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: ofirma hostingowa na zasadzie powierzenia okurierzy ooperatorzy pocztowi okancelarie prawne i windykatorzy obanki ooperatorzy płatności oupoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony 2.Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 3.Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: odostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, oich sprostowania, ousunięcia, oograniczenia przetwarzania, ooraz przenoszenia danych. 4.Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 5.Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 7.W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 8.Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 5. Informacje w formularzach 1.Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 2.Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). 3.Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 4.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 6. Logi Administratora 1.Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 7. Istotne techniki marketingowe 1.Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 2.Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. 3.Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. 4.Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. 5.Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora. 6.Operator może stosować profilowanie w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych 8. Informacja o plikach cookies 1.Serwis korzysta z plików cookies. 2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 1.utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 2.realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe"; 5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 8.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 1.Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 2.W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: oEdge oInternet Explorer oChrome oSafari oFirefox oOpera Urządzenia mobilne: oAndroid oSafari (iOS) oWindows Phone

bottom of page